קורונה

טופס דיווח עצמי על בידוד בית

  • דיווח

לינק להנחיות משרד הבריאות

  • משרד הבריאות

נהלים ועדכונים מאת ההנהלה

  • הודעות

חומר מדעי מאת חברי סגל אקדמי

  • חומר מדעי

דף שאלות תשובות

  • שאלות ותשובות

כלים להוראה ולמידה מרחוק

  • כלים להוראה ולמידה מרחוק

דיוור לסטודנטים ולסגל האוניברסיטה

  • דיוור

Regulations for the holidays closure

  • regulations for the holidays closure